Reflektioner over plausible teorier om
de ægte korncirklers skabere

Adskillige plausible teorier:

1. Fra nutidige mere udviklede udenjordiske væsener, som anvender avanceret elektromagnetisk teknologi for at stimulere vores evolution i vor trængende tid, eller som et indledende skridt til at invitere os til galaktisk kommunikation.

2. Fra Gaia for at påvirke menneskehedens mentalitet og evolution ved at give vores ubevidste sensitivitet ideer og impulser, som gradvist vil komme op til overfladen, således at mennesker vil understøtte Gaias egne livssystemer i stedet for at overbelaste dem.

3. Jordhealing fra mægtige velgørere for at genoplade planetens energinet, rette op på ubalancer og skabe resonanser, og for at implantere højnelser på subtile energiniveauer, som homøopatisk og genetisk filtrerer ned til klodens afhængige livsformer - idet de præger sig direkte ind i vores bevidsthed og går udenom reduktionismen i vores mentalitet.

4. Fra venlige jordånder, devaer og engle i deres vanlige medfølelse og hjælpsomhed.

5. Holografiske symboler plantet af vise forgængere fra tidligere civilisationer eller af udenjordiske væsener fra fordums dage, som genopstår, når vi har mest brug for dem til at stimulere os til presserende indsigter, og som "lokkemad", der får os til at studere disse formationers dybe underliggende principper.

6. Fra fremtidige menneskelige væsener med kendskab til vores symbol- og ide-historie, med større kunnen end vi har nu, for at lede os ind i en ny hovedudvikling og mere omfattende verdensanskuelse - måske indeholdende oplæring i avanceret fysik med blueprints - i en interaktiv hastighed, som lige netop er forståelig eller fordøjelig for os, men som de regulerer på passende måde.

7. Fra personer, som er dybt involverede i korncirkel-studiums milijøet, og som underbevidst sætter gang i specifikke telekinetiske manifestationer, eller fra en eller flere parapsykologisk begavede personer andetsteds - som bevidste ESP frembringelser, skabt til inspiration for os, eller for deres egen kreative glæde.

8. Arketyper fra menneskehedens kollektive ubevidste, som opstår og fødes spontant som en polaritet til og en reaktion på eksempelvis vores informations-overbelastning, egocentrerede materialisme, uro og stress eller lignende tilstande.

9. Fra beboerne i et samtidigt, måske nært, sædvanligvis usynligt parallelunivers, som en døråbning mellem dimensioner til os, og som giver os "tegn" eller sender os signaler.

10. Fra nedstigende, yderst varme, elektromagnetisk ioniserede vind- og plasma-hvirvelstrømme, som frembringer geometriske grænseflade-mønstre på jordoverfladen, når de møder jordens magnetiske linier og energifelter, d.v.s. helt nye biprodukter af naturens ikke-bevidste kræfter.

11. En eller anden kombination eller blanding af disse kilder og motiver, som f.eks. skabere, der arbejder sammen på forskellige planer med kombinerede formål.


Diskussion

I ovenstående hypoteser er de bagvedliggende grunde til skabelsen - de motivationer, som er knyttet til disse potentielle kilder - nogenlunde ombyttelige gæt. Desuden er de fleste af disse teser anvendelige i forhold til mange fænomener fra korncirkler, og udledninger fra andre observerede detaljer passer ofte på adskillige oprindelsesteorier. Men lad os se på disse teorier en efter en, idet jeg refererer til nogle af korncirklers mange specielle karakteristika og anomalier, som jeg har anført andre steder.

Aktivitet af udenjordiske væsener

1. Den massive dokumentation siden 2. Verdenskrig på film, radar, fra enkeltpersoner eller grupper som har været vidner dertil, m.v., af UFO’ers avancerede teknologi - deres enorme hastighed, enestående manøvredygtighed, (de)materialisering, evne til at forandre form, energi-aura, deres ”forstyrrende” virkning på bilmotorer, deres støjfrihed og underlige lysfænomener …koblet sammen med observationer af UFO’er og af lyskugler, som sommetider ses lige før skabelsen af en korncirkel - understøtter den teori, at intelligenserne bag UFO’erne (udenjordiske eller ej) også kan skabe korncirkler med en meget avanceret energi-teknologi. Alle andre væsener, som kan nå hen til os med disse biologiske symboler, der varer en sommer, er pr. definition langt forud for os i brugen af en sådan kreativ præcisions-energiteknologi.

Måske har signalerne fra vore radioteleskoper, vores støjende satellitkommunikation og rumraketprogrammer gjort tilstrækkelig opmærksom på vores eksistens til at tiltrække nysgerrige, humanoide besøgende med gode hensigter, som forbereder os til nærmere kontakt, når vi er parate. Disse fredelige cirkelsymboler stimulerer i virkeligheden vores evolution (indtil videre gennem de få) mod mere holistiske ideer, hvilket er et vigtigt element i det, vi behøver for fortsat overlevelse. Fremmede cirkel-skabere kan selvfølgelig også simpelthen være i færd med at observere, teste og måle vores intelligensniveau, vores emotionelle forståelse og vore spirituelle reaktioner i en eller anden videnskabelig vurdering af vor nuværende status og modtagelighed.

Cirkelskaberne er i hvert fald mentalt interagerende med vor nuværende tankeniveau, hvilket peger på dem som samtidige, selvom de også har nært kendskab til vore historiske tankesystemer (vores kollektive ubevidste, som knapt nok er tilgængelig for os selv). Dette peger mod enten overvågning af os gennem mange årtusinder, dybt telepatiske og clairvoyante teknikker eller tidsrejse.

Gaia
(Planet Jordens intelligens)

2. Hvem kender omfanget af Gaias visdom? Gaia, som regulerer balancen og interaktionerne mellem både levende arter og naturens geofysiske ting, både klimatiske betingelser og omskiftelser og de katalytiske resultater af kemiske kombinationer, både den travle biosfære og det som sker i litosfæren under jordens overflade. Gaia kan helt sikkert påvirke vores bevidsthed i det lange løb, vore tankeprocesser efterhånden som hun har brug for det (idet hensyn tages til yderligere dybe påvirkninger fra kilder uden for vores jordiske sfære). De underforståede ideer i symbolerne: holisme, samarbejde, økologisk omsorg, skønhed, enkelhed indeholdende mangfoldighed, o.s.v. er en verdensanskuelse, som er gavnlig for Gaia. Formationernes anbringelse over stærke jord-energilinier kan være hendes foretrukne eller hendes eneste valg.

Men når vi tager eksempler i naturen i betragtning, så som symmetriske snefnug (kalejdoskopisk spejling), krystalliseringer, konkylieformede progressioner, ville Gaia da anvende unikke, specifikke, tekniske, afgrænsede symboler - ville Gaia da studere sin avancerede matematik så meget, og ville Gaia anvende sådanne præcist skærende redskaber, som former cirklerne? Mig forekommer Gaias smag at være mere almen og generel. Motivationen ville passe, men hendes foretrukne redskaber ville måske være vore foranderlige instinkter og gener, vor intuition og vor aspiration eller den samme enkelte inspiration, som spontant dukker op i individer fjernt fra hinanden (morfisk resonans) - og ikke opfordringer til vort intellekt.

Vogternes healing af planeten

3. Placeringen af unikke frekvenser (og de former, som de skaber, cirkelformationer) langs Englands tværgående Michael/Mary-jordenergilinien og beliggende respektfuldt nær ved berømte neolitiske ceremonicentre og andre specifikke steder med kraftig energi, næsten altid oven over vandkilder med deres ledeevne - så vel som de mange elektromagnetiske og strålingsfænomener, der omgiver korncirklers skabelse - er faktorer, der kunne understøtte denne tese. Hvis vi antager, at dette geografiske område virkelig er et planetarisk hovedenergicenter, opnås muligvis en stærkere akkumulativ virkning for Jorden ved at lade disse varierede bølgelængder strømme gennem de samme marker og de omgivende steder. Måske hjælper fjerne vogtere med at løfte selve Jordens frekvens til et højere niveau. Skønt fødeafgrøder, grundvand og fordampet vand fra disse steder sandsynligvis for det meste indgår i et lokalt kredsløb, kan de i det lange løb homøopatisk have stigende indflydelse på os alle.

Efter skabelse af en ny korncirkel er de første stærke fysiske indvirkninger på mennesker og dyr indeni formationen ofte ubehagelige og elektriske/magnetiske maskiner malfungerer tilsyneladende ofte, så det kunne se ud til, at menneskeheden enten ikke er det primære modtagermål, eller at de positive langsigtede resultater for os undskylder de kortvarige biprodukter i form af ubehageligheder. Det matematiske, astronomirelaterede og bredt religiøse symbolindhold i sig selv synes imidlertid at pege på menneskelige modtagere, medmindre den type geometriske metaforer (symboler), som traditionelt bruges i vor abstrakte tænkning, i virkeligheden er så naturligt organiske og universelle, at i en større sammenhæng ville alle livsformer profitere af, at de blev energiseret.

Venlige ånder

4. Denne teori passer fint ind i vort behov for at føle os beskyttet, og at nogen drager omsorg for os, men ikke ind i vore egentlige mytologiske traditioner, det nedfældede indhold i vor kodede historie. Hvad er da vore historier om de rapporterede materialisationer fra de mange ånde-verdener, som vi har mødt gennem tidsaldrene i forskellige kulturer rundt om på kloden?

Normalt viser disse velvillige ånder sig i visioner, i enkle magiske evner, som gives til udvalgte mennesker, i statuer af helgener, der græder blod, vand fra hellige brønde, som healer. Der er masser af traditioner med guddommelige symbolgaver, så som oprindelse af sprog (f. eks. Ægyptiske hieroglyffer og kinesiske piktogrammer), masser af hellige religiøse symboler og diagrammer (som korset, Om, yin/yang), mange legendariske skabelsesmyter. Men der er, så vidt jeg ved, ikke nogen historie eller noget fortilfælde af folkefortællinger, hvor en række ekstremt komplicerede og præcise visuelle symboler gives et efter et hver sæson over relativt få år.

Ånder og Guder kommer sædvanligvis i hierarkier. Måske er det et af disse planer af guddommelighed, som giver os opgaver at løse eller redskaber (der er nyttige i andre områder) til at løse dem, eller som spøgefuldt men medfølende giver os legetøj, som ægger os, eller som endog leger med os.

Budskaber fra fortiden

5. Dette er en rar tanke - at vore trofaste forfædre guider os. Et budskab kunne være, at vores omgivelser som helhed, som vi er den del af, er af længere varighed end de sidste par århundreder og større end planetens sfære.

Ang. korncirklers tolkning og betydninger er der så mange kulturelle referencer, filosofiske undertoner, tænkelige organiske diagrammer og potentielle blueprints - så mange videnskabelige og teknologiske fingerpeg i symbolernes skabelse - og set fra en kunstnerisk, matematisk vinkel er der så mange delskitser, metaforer, tegn, parenteser og fodnoter indlagt i formationerne, at tænksomme undersøgende ikke kan undgå at ønske at vide mere.

Vore eventuelle hjælpere fra fortiden ville være nødt til at have mestret en teknologi af fysikinstrumenter (kuglerne af lys eller andre transmittere), som vi i hvert fald aldrig har hørt, at de havde. Men på den anden side byggede gamle civilisationer omhyggeligt pyramider og lagde enorme landskabs-tegninger med midler, som vi ikke har kendskab til. Men hvordan kunne de f. eks. på forhånd have kendt til Mandelbrot og Julia sættet eller Koch fraktalen? Eller er disse symboler naturligt forekommende, men genkendelsen af dem en slags milepæl i vort mentale fremskridt?

Vi ville være nødt til at forudsætte brugen af mangfoldige psykiske kræfter, som kunne bevæge sig baglæns og forlæns langs vor tidsskala. Desuden måtte vi forudsætte, at disse aneånder eller udenjordiske væsener kendte vore senere symboler eller indpodede dem i vores mentalitet, og at de forårsagede disses fysiske virkeliggørelse i markerne nu. Og de måtte endog være levende og tilstrækkeligt til stede nu til at interagere med forskernes konstante undersøgelsesproces og hypoteser. Det er måske lettere at antage, at skaberne er nutidige men med kendskab til vor races historie.

Budskaber fra fremtiden

6. En sådan tidsrejse baglæns til os som forfædrene, der har brug for hjælp, ville være svar på mange indvendinger. Det ville forklare den specielle intense interesse i vor velfærd (overlevelsesegoisme, loyalitet, medfølelse med vor/deres egen art). Deres hovedmotiv ville være at lede os frem til dem selv, eller til deres plan, en ”feed-back loop”. F. eks. har de måske genetisk adgang og således indgående kendskab til vor intellektuelle fortid og har afdækket mange ideer, som tidligere bevægede os. De ville vide, hvad der for os som race vejer tungest i vor nuværende tænkemådes traditioner: fysisk handling (færdige produkter), synligt og håndgribeligt erfaret, målbart bevis over en tidsperiode (sund fornuft, videnskabelig forskning), symbolsk sprog (formel kommunikation) og tankesystemers elegance og symboler (teoretisk spekulation) - og korncirkelskabere bruger alt dette. De ville for længst være bekendt med de aflejrede detaljer i denne biosfæres natursystemer. Kort sagt: De ville vide, hvad vi har brug for, hvordan de skulle nå ind til os, og hvornår de bedst kan gøre det.

Som Martin Keitels finske psykiske kontaktperson Mira gør opmærksom på - kan vi på det astrale plan bevæge os frem og tilbage i tid, og på det mentale plan kan vi bevæge os med den bevidst dirigerede tankes hastighed. Indeholdt i den avancerede sindsteknologi, der kræves for denne model, må være en form for to-vejs trafik - en fortsat nutidig, mental kommunikation med de meditative, visualiserende og hypoteseskabende cirkelforskere og -begejstrede, som er mest involveret i emnet. Det øgede antal opdagede formationer kan være en refleksion af ”feedback” til forskere, som går ud og forventer at finde dem snarere end en stigning i antal, som simpelthen skyldes, at flere mennesker leder efter dem med held.

Psykisk eller underbevidst skabelse

7. De overvældende argumenter mod universelt bedrageri er velkende og overbevisende. Ingen har kunnet demonstrere øjnebevidnet skabelsesteknologi af ægte korncirkler eller dennes anomaliforårsagende resultater, og de fleste formationer er ikke forudsagte. Der er dog megen dokumentation for, at involverede personers eller gruppers dybtfølte ønsker og visualiseringer har fremkaldt en tæt beslægtet variation af et specifikt mønster på et specifikt sted. Vore tankeprocessers fremadskriden gennem tiden - fra nysgerrighed til studium, til mental "afsøgning", til kollektiv tænken og villen - stimulerer måske på en eller anden måde skabelsen af og indholdet i den stadigt mere komplekse progression af formationer. Ukendte men formodede skabere synes at være samstemt med vore (psyko-elektriske) relevante tanker. Måske nærer og opmuntrer de med vilje vor begejstring, snarere end at de strengt følger en eller anden dagsorden med forud planlagte former.

Læg dog mærke til de viises kræfter, hvorom det er dokumenteret, at de har materialiseret genstande. En eller anden med tilstrækkelige psykiske kræfter ville sikkert være i stand til mentalt at materialisere mønstre i hvede. Psykisk materialisation foregår imidlertid nær tankens hastighed; det tager ikke 20 sekunder og kræver heller ikke ydre redskaber. Hvad så med alle beviser på en specifik teknologi af varme/stråleenergier, med lys og en trillende lyd - ville de være plausible redskaber for en sådan viis? Hvilke chancer er der for, at en mental magiker eller hellig mand også ville have kendskab til både formernes på mange planer geometriske relationer og temaer i moderne matematik (fraktaler o.s.v.)?

Traditionelt og mest meningsfyldt skabes mirakler for at heale og at henlede opmærksomheden på en verbaliseret etisk eller religiøs lære, for at skabe tro på mirakelmageren som en hellig budbringer - men her har vi anonyme skabere uden noget klart, præcist budskab.

Man kunne måske forestille sig en flok spøgefulde yogier som på en eller anden måde finder og fremsender disse symboler, som en slags drilleri af moderne videnskabelig tankegang for at inspirere vores tænkemåde. Men ville de ikke efter alle disse år lade dette blive kendt, for at dramatisere deres hensigter?

Spontane arketyper

8. Arketyper er pr. antaget definition iboende i hele menneskeheden. Hvordan skabes arketyper sædvanligvis? Måske antager de form forskellige steder for visionære personer, som udtrykker dem ved hjælp af mere kendte midler (kunstnerisk, rituelt, socialt, o.s.v.). Arketyper spredes, fordi de opfylder et alment behov; dette behov accentuerer dem, når de "bliver offentlige".

Vores voksende kulturelle forskellighed igennem den sidste halvdel af dette årtusinde er måske ved at give efter for mere homogenitet i en verden, hvor teknologi er i færd med hurtigt at formindske informationskløften mellem folkeslag. Vi kan måske bruge nogle nye arketyper som alternativer til de klichéfyldte symboler i en kultur, som går verden rundt, men som på mange måder er skæv. Som race fokuserer vi nu meget på vore fælles specifikke problemer, men sammen er vores koncentration om nødvendige løsninger kun diffus - og betydeligt mindre om esoteriske geometriske former, som kunne virke ind på vore tankemønstre. Så bortset fra beviset på avanceret teknologi bag deres skabelse, og skønt sådanne symboler kan gavne os, ville vi sandsynligvis have brug for hjælp ud over vor egen kollektive formåen for systematisk at kunne få adgang til og præsentere disse arketyper.

Interdimensionelle kodede signaler

9. Den gave, at vi har mulige usynlige naboer tæt på os, som tilbyder os et nyt verdenssyn, råd og kommunikation, er både en trøsterig og en nedbrydende tanke. Men taget i betragtning at komponenterne i korncirkelfænomenet er så konsekvent præcise, hvorfor skulle disse naboer da have ventet til netop nu med at åbenbare sig selv og klart signalere til os? Er der nogen indikation for, at vi pludselig er vokset tættere på dem end tidligere?

Det kan godt være, at sådanne borgere i en anden dimension ikke direkte kan sende os noget, som vi anser for at være af fysisk natur. Alt hvad der konstrueres i deres dimension vil være lige så flygtig som de selv. De kunne imidlertid være i stand til at beherske nogle fysisk/psykiske kræfter et kort øjeblik, nogle sekunder eller minutter, og vi oplever så disse forbigående effekter (fantomer eller poltergejster) som kugler af lys og den trillende lyd, mens de måske også har opdaget en måde at påvirke den lokale energi af afgrøder, som vokser i en mark.

Den største indvending mod denne tese er, at påvisning af stabile paralleluniverser gennem vore sanser, så som via verificerbare rapporterede oplevelser fra besøg i dem, mangler næsten totalt. Naturligvis er forekomster og væsener i højere, hurtigere frekvenser næppe synlige for dem, hvis overlevelsesvaner og fornemmelsesgrænser er i harmoni med lavere frekvenser. Måske kunne sådanne fænomener som synkronisitet, varsler, visioner, shamanistiske møder, fotos af spøgelser og kodede tegn fra afdøde være bevis på disse parallelverdener.

Naturlige geofysiske effekter

10. Kunne ikke-bevidst, sammenpressende hvirvelvinde frembringe så specialiserede former som "Sri Yantra" mandalaen (fra nov. 1997) eller de små heksagrambestanddele i "Overton Gasket" (fra juli 1999)? Korncirkelmønstre er som helhed så innovative, så følgerigtige og nøjagtige, at det fører bevidst hensigt med sig. Mange korncirkler er alt for detaljerede, deres underdele for komplekst geometrisk forbundne og deres omkreds’ grænser for skarptskårne til at være produkt af små hvirvelvinde eller andre naturlige kræfter, som har været til stede i årtusinder - og ikke kun i nogle få år primært i marker med bestemte plantesorter og hovedsageligt inden for et lille geografisk område.

Vi kunne imidlertid fremsætte som hypotese, at de synergetiske virkninger af massiv forurening, at kemiske og elektromagnetiske ubalancer eller endog en eller anden moderne katalysator, som vi endnu ikke har opdaget, måske kunne få visse vinde til at opføre sig på en højst "u-naturlig" måde. Det kunne være, at menneskelig psyko-elektrisk energi og psykisk eksperimenteren benytter sig af og modificerer en form for underlige naturlige vindforhold, som giver os især de mere "komplicerede" kornformationer.

Overlapninger og forenklinger

11. Teorierne er mere enkle, hvis vi antager, at der kun er en skaberkilde. At optrevle bestanddelenes relationer, hvis de stammer fra forskellige kilder, åbner en ubehagelig udsigt til et uhyre stort antal kombinationsmuligheder og komplekse teorier, som det bliver vanskeligere og vanskeligere at bevise i praksis. Vor fantasi og vore projektioner kan fare vild i konkurrerende scenarier. Men et samarbejde eller kombinationer uddraget af forskellige kategorier af ovennævnte skabere ville i det mindste give svar på alle simple indvendinger hos den eftertænksomme forsker.

copyrightJonah Ohayv 7/2000

oversat af Birgit Enggaard Nielsen 2009


For videre læsning om emnet anbefales: